Концепція та структура виховної роботи

DSC_0099Виховна робота була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу в університеті. ЇЇ стан неодноразово розглядався на засіданнях вченої ради та ректорату, де приймалися важливі та необхідні рішення, завдяки чом склалася цілісна система виховання, що передбачає досить широкий спектр виховних заходів. Враховуючи набутий практичний і теоретичний досвід, розроблено та затверджено нову «Концепцію виховної роботи у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».

DSC_0199Пріоритетним у плануванні виховного процесу є принцип національного виховання студентської молоді, який визначає вимоги до змісту, організації та методів виховання. Його мета і завдання випливають із загально-педагогічних та психологічних принципів. Для досягнення найбільшої ефективності організації виховного процесу структурні підрозділи дотримуються принципів науковості, гуманізації, демократизації, пріоритету проблемно-розвивальної освіти і творчої діяльності, єдності освіти та виховання. Враховується й те, що світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається цікаво та емоційно. Тому перевага надається тим формам і методам роботи зі студентамAqTNlpw1VGoи, які викликають в них найбільшу зацікавленість.

Для активізації виховної роботи, пошуків та впровадження нових та ефективних форм її проведення, координації різноманітних виховних заходів утворена рада з виховної роботи.
До неї увійшли керівник відділу навчально-виховної роботи та гуманітарної освіти, заступники деканів з виховної та профорієнтаційної роботи, завідувачі кафедри педагогіки, кафедри психології освіти, кафедри фізичного виховання, найдосвідченіші педагоги-наставники, директор студентського клубу, директор спортивного клубу, 1спікер студентського сенату та ін. Рада у своїй діяльності керується думками, пропозиціями та побажаннями викладачів і студентів, акумулює найкращий досвід роботи заступників деканів з виховної та профорієнтаційної роботи та педагогів-наставників академічних груп, координує та впроваджує нові форми виховної роботи зі студентами, налагоджує і підтримує контакти з іншими навчальними закладами, творчими колективами та організаціями.
Сьогодення вимагає принципово нових підходів до планування та організації виховної роботи, тому в університеті підвищено статус заступника декана з виховної та профорієнтаційнIMG_7481ої роботи. Цю посаду посідають найбільш активні та талановиті педагоги, які мають високий авторитет не лише серед науково-педагогічних працівників, а й серед студентства.
Заступники декана з виховної та профорієнтаційної роботи планують, організовують і проводять поза аудиторну роботу серед студентів на факультетах, спрямовують діяльність наставників академічних груп, органів студентського самоврядування, звітують про проведену роботу на вченій раді факультету і університету. У плануванні та організації виховної роботи, визначенні її змісту, форм і методів проведення, сучасних підходів до реалізації її певних напрямків чільне місце посідають кафедри. Плани робот кафедр містять розділ «Виховна робота». Навчальні заняття – аудиторні і поза аудиторні – виконують також виховну функцію, керуючись концептуальнимиslider tit засадами національної освіти, іншими норма тивними документами і актами, враховуючи специфіку університету, професійну спрямованість, запити і потреби студентів.

Особливе місце у процесі планування та організації національного виховання належить кафедрі історії України, кафедрі журналістики, кафедрі української мови, кафедрі історії української літератури та компаративістики.
Незмінно головним учасником виховного процесу залишається особистість викладача, педагога-наставника академічної групи. Він з перших днів допомагає студентам сформувати колектив академгрупи, проводить як індивідуальну, так і групову організаційно-виховну та культурно-освітню роботIMG_5645у, налагоджує зв’язок з батьками студентів, з’ясовує особистісні проблеми студентів, надає їм першу комунікативну допомогу,здійснює педагогічний контроль за навчальним процесом, дотриманням студентами моральних та етичних норм поведінки в навчальних корпусах та гуртожитках, « Правил внутрішнього розпорядку університету» тощо.
Педагог-наставник планує організаційно-виховну роботу в групі відповідно до «Положення про наставника (консультанта-наставника) академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».
В університеті діє соціально-психологічна служба. Вона допомагає як студентам, так і викладачам розв’язати складні психологічні ситуації, сприяє налагодженню морального клімату в колективі. В останні роки служба значно розширOLYMPUS DIGITAL CAMERAила коло своєї діяльності, розроблено модель очікування стану об’єктів виховання. Працівниками служби періодично заміряються результати виховної роботи; аналізуються правова поведінка, характер, густота і наслідки правопорушень, стосунки в академічних групах, моральні, соціальні та фахові орієнтації студентів.
Зазначені підходи дають можливість отримати достовірні дані про стан вихованості студентства та рівень організації виховної роботи. На їх підставі робляться висновки щодо необхідності корегую чого втручання в виховний процес, окреслюються його фронтові ділянки, оптимальний рівень та засоби. Це, у свою чергу, забезпечує необхідний рівень управління виховним процесом.