Кодекс честі університету

Banners11

У березні 2009 р. студентський сенат університету створив ініціативну групу по розробці та впровадженню «Кодексу честі». Було проведено кілька зустрічей зі студентами українських вишів, що вже мали власні кодекси честі та студентами, що навчаються у США, Об’єднаному королівстві та Німеччині (у вишах цих країн згадані кодекси існують вже багато десятиліть).

Троє студентів-сенаторів пройшли тренінги та взяли участь у конференціях з даної тематики, що були організовані ініціативним студентством у різних містах України. Після клопіткої роботи, наприкінці червня на розгляд студентського сенату була подана перша редакція кодексу честі. 24 вересня 2009 р. з невеликими змінами кодекс був затверджений Вченою радою університету. «Кодекс честі» університету розроблявся як звід моральних настанов, що у майбутньому мають покращити міжособистісні стосунки в університетській громаді. Основні засади, якими керувалися розробники кодексу були: гідність – кожна людина від народження є особистістю і ніхто не вправі своїми вчинками принижувати її; честь – кожна людина народилася з невід’ємним правом поваги до себе і ніхто не вправі знечестити її; справедливість – однакове ставлення до кожного, не зважаючи на його матеріальний стан, соціальне становище, національність, стать, релігійні переконання тощо; толерантність – уміння прислухатися до іншого, поважати його думку, не нав’язувати йому свої погляди.

Ініціативна група, розробляючи принципи кодексу ставила перед собою відповідну мету. «Кодекс честі» став своєрідним дороговказом до доброзичливого, справедливого, людяного, шляхетного відношення в університетській громаді. Це – акт визнання різних суб’єктів навчально-виховного процесу як партнерів, друзів тощо, це намагання створити клімат довіри у відносинах викладач-студент, студент-студент. Принципи «Кодексу честі» просякнуті загальнолюдською мораллю.

Жоден із законів України сьогодні напряму не регулює дію кодексів честі у вишах. Однак закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту» мають достатньо положень які дають усі правові підстави для впровадження такого документу у життя.

У преамбулі «Кодексу честі» зазначається, що студенти та науково-педагогічні працівники, усвідомлюючи високу честь належати до громади одного із найпрестижніших вишів України з багатою історією та традиціями, впроваджують кодекс честі, що складається з семи принципів і базується на загальнолюдських засадах поваги, толерантності, чесності, відповідальності, справедливості, свободи вибору та довіри.

У «принципі» першому зазначається, що кожен студент та науково-педагогічний працівник університету є вільною особистістю, яка виявляє індивідуальність, креативність та неординарність у навчально-виховному процесі. У «принципі» другому «Кодексу» йдеться про дотримання університетською громадою вивірених історичним досвідом українського народу духовних орієнтирів, і наголошується, що вона є виразником і носієм національних і загальнолюдських цінностей: свободи, гуманності, справедливості, верховенства права і закону, послідовним і непримиренними борцем проти будь-яких виявів зла – бездуховності, аморальності, протиправності та злочинності. У «принципі» третьому зосереджується увага на спільності дій та зусиль, науково-педагогічних працівників та студентів для досягнення високої мети навчання та виховання. У четвертому «принципі» зазначається, що студенти та науково-педагогічні працівники університету мають за честь всебічно сприяти створенню та розвиткові висококультурних міжособистісних стосунків університетської громади для максимального самовираження кожного, поважають гідність особи, попри її стать, вік, матеріальний та соціальний стан, расову приналежність, релігійні та політичні переконання.«Принцип» п’ятий визначає як високу честь усіх учасників навчально-виховного процесу творчо і сумлінно виконувати свої обов’язки, повсякчас дбати про саморозвиток та самовдосконалення, підвищувати рівень теоретичних знань та практичних умінь, тяжіти до інноваційної парадигми життєвого устрою, професійного, інтелектуального та фізичного зростання.У «принципі» шостому йдеться про високу честь кожного представника університетської громади бути взірцем високої духовної культури, моралі та етики, виразником високих особистісних чеснот та істинного шляхетства. Сьомий «принцип» скеровує увагу кожного студента, науково-педагогічного працівника та випускника на усвідомлення своєї пожиттєвої належності до університетської громади як потужного осередку національної культури, освіти і науки, і спонукає їх підтверджувати цю приналежність свідомою діяльністю та поведінкою впродовж усього життя.

Успішна діяльність студентського сенату по розробці та впровадженню «Кодексу честі» активізувала рух за поліпшення морального клімату у виші і стала своєрідним дороговказом для студентів.

Кодекс честі К-ПНУ імені Івана Огієнка