Студентська виборча комісія

Студентські вибори в університеті!

2 листопада 2017 року в К-ПНУ ім. І. Огієнка відбудуться вибори до органів студентського та громадського самоврядування університету та факультетів.

Студенти нашого вишу будуть обирати шляхом прямих таємних виборів:

  • делегатів на збори трудових колективів факультетів;
  • делегатів на конференцію студентів університету;
  • делегатів на конференцію трудового колективу університету;
  • представників до складу вчених рад факультетів.

Окрім того, буде обиратися спікер студентського сенату університету.

Організацію виборів в університеті здійснює студентська виборча комісія університету, яка створена 23 жовтня 2017 року на спільному засіданні студентського сенату університету та президії профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів. Головою студентської виборчої комісії університету обрано студентку історичного факультету Штефанко Юлію.

Студентам, які бажають взяти участь у виборах, необхідно подати заяву (бланки заяв знаходяться в голів студентських виборчих комісій факультетів та диспетчерів факультетів).

Термін подання заяв – до 31 жовтня 2017 року.

Шановні студенти, не будьте байдужими, проявіть свою активність у виборчому процесі!

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРЯМИХ ТАЄМНИХ ВИБОРІВ

студентів до органів студентського та громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

 Рекомендації щодо проведення прямих таємних виборів студентів до органів студентського та громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Рекомендації) визначають порядок проведення прямих таємних виборів з числа студентів до органів студентського самоврядування (студентський сенат, студентська рада факультету, студентська рада гуртожитку тощо) та громадського самоврядування (зборів трудового колективу факультету, конференції трудового колективу університету, конференції студентів).

Рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Положення про студентське самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прямі таємні вибори (далі – Вибори) проводяться з дотриманням таких принципів:

–              відкритості;

–              гласності;

–              таємного та вільного волевиявлення;

–              добровільної участі;

–              демократичності;

–              забезпечення рівності прав учасників виборів.

1.2. Вибори є вільними та відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на Виборах мають студенти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Університет). Кожен студент (виборець) має один голос. Голосування за інших осіб чи передача права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Вибори здійснюються з урахуванням квот виборних представників, делегатів[1].

1.3. Підставою реалізації cтудентом свого права голосу на Виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

1.4. Документом, що підтверджує особу виборця на Виборах та його належність до відповідної виборчої дільниці, є студентський квиток/залікова книжка/індивідуальний навчальний план студента/паспорт.

1.5. Організацію, проведення Виборів, підрахунок голосів та оголошення результатів забезпечують:

–              студентська виборча комісія Університету;

–              студентські виборчі комісії факультетів.

               Виборчі комісії є колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення Виборів відповідно до Статуту Університету, Положення про студентське самоврядування Університету, цих Рекомендацій.

1.6. Проведення Виборів передбачає такі етапи:

–              оголошення про початок виборчого процесу;

–              утворення студентських виборчих комісій факультетів;

–              висунення та реєстрація кандидатів;

–              презентація програм кандидатів, проведення передвиборчої агітації;

–              складання списків виборців;

–              голосування;

–              підрахунок голосів виборців та підбиття підсумків голосування;

–              встановлення та оголошення результатів Виборів;

–              припинення повноважень студентських виборчих комісій факультетів.

1.7. У разі виникнення спірних питань виборчий процес може включати такі етапи:

–              повторне голосування;

–              підрахунок голосів та підбиття підсумків повторного голосування.

Рішення про повторне голосування ухвалює студентська виборча комісія Університету.

1.8. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень сприяє проведенню Виборів, зокрема забезпечує для цього необхідні умови.

 

ІІ. СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ. СТУДЕНТСЬКІ ВИБОРЧІ КОМІСІЇ ФАКУЛЬТЕТІВ. СКЛАД, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Студентська виборча комісія Університету є постійним робочим органом, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення Виборів, забезпечення реалізації та захисту виборчих прав студентів. Термін повноважень студентської виборчої комісії Університету – 1 рік (навчальний рік).

Документом, що посвідчує особу, є посвідчення члена студентської виборчої комісії Університету (форма додається, додаток 1).

2.2. Студентська виборча комісія Університету діє на принципах незалежності, об’єктивності, компетентності, колегіальності розгляду та вирішення питань, обґрунтованості ухвалених рішень, відкритості і публічності.

2.3. Кількісний склад студентської виборчої комісії Університету – 10 осіб.

Персональний склад студентської виборчої комісії Університету обирається на спільному засіданні студентського сенату Університету та президії профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів Університету шляхом прямого відкритого голосування більшістю голосів (50%+1) присутніх на засіданні (форма протоколу додається, додаток 2).

2.4. Студентська виборча комісія Університету:

–              здійснює загальне керівництво виборчим процесом;

–              очолює систему студентських виборчих комісій факультетів, які утворюються для організації підготовки, проведення Виборів та підрахунку голосів на факультетах;

–              здійснює контроль за діяльністю студентських виборчих комісій факультетів та забезпечує надання їм консультативно-методичної допомоги в організації та проведенні Виборів;

–              оголошує про початок виборчого процесу;

–              затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

–              забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування та внесення змін до них (у разі потреби);

–              реєструє кандидатів на виборні посади (відповідно до пункту 4.3. цих Рекомендацій);

–              підбиває та оголошує результати Виборів;

–              ухвалює рішення з усіх питань, пов’язаних із виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

–              здійснює контроль за неухильним додержанням Статуту Університету, Положення про студентське самоврядування Університету, цих Рекомендацій під час голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях;

–              виконує інші повноваження, передбачені цими Рекомендаціями.

2.5. Студентська виборча комісія факультету:

–              реєструє кандидатів/делегатів на виборні посади (відповідно до пункту 4.2. цих Рекомендацій);

–              отримує список виборців від деканатів факультетів, а також вносить до нього зміни у випадку технічної помилки;

–              надає інформацію про загальну кількість виборців до студентської виборчої комісії Університету для виготовлення необхідної кількості бюлетенів;

–              забезпечує облік отриманих виборчих бюлетенів;

–              забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

–              організовує на виборчій дільниці голосування;

–              здійснює підрахунок голосів на виборчій дільниці, оформляє протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці та передає їх та іншу виборчу документацію до студентської виборчої комісії Університету;

–              розглядає заяви і скарги з питань підготовки й організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

–              узагальнює інформацію щодо поданих на її розгляд заяв і скарг, що стосуються організації Виборів, а також результатів їх розгляду, оприлюднює цю інформацію на стенді для загального ознайомлення та подає її до студентської виборчої комісії Університету для розміщення на веб-сайті;

–              здійснює інші повноваження, передбачені цими Рекомендаціями та іншими нормативними документами.

Документом, що посвідчує особу є посвідчення члена студентської виборчої комісії факультету (форма додається, додаток 3).

2.6. Кількісний склад студентської виборчої комісії факультету – 6 осіб. Персональний склад студентської виборчої комісії обирається з числа студентів факультету на спільному засіданні студентської ради та профспілкового бюро студентів факультету шляхом прямого відкритого голосування більшістю голосів (50%+1) присутніх на засіданні.

2.7. Студентські виборчі комісії факультетів існують на тимчасовій основі. Повноваження студентської виборчої комісії факультету припиняються через три дні після оприлюднення студентською виборчою комісією Університету результатів голосування.

Студентська виборча комісія факультету припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.

2.8. Засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету:

2.8.1.  Основною організаційною формою діяльності студентської виборчої комісії Університету/факультету є її засідання.

2.8.2.  Засідання студентської виборчої комісії Університету/ факультету скликає її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

Засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету є повноважним за умови присутності не менше двох третин її складу.

2.8.3.  Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії Університету/факультету обираються на першому її засіданні. Інформація про склад студентської виборчої комісії Університету/факультету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету/сайтах факультетів.

Засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету є відкритими.

2.8.4.  Рішення студентської виборчої комісії Університету/ факультету ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів (50%+1) від загального складу.

2.8.5.  Засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету протоколюється (форма протоколу № 1 додається, додаток 4). Оформляє протокол засідання секретар комісії або секретар засідання.

Протокол засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету оформляють впродовж одного дня від дня проведення засідання та підписують голова і секретар комісії (або секретар засідання).

Протокол засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету подають для ознайомлення її членам на їх вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

Протокол засідання студентської виборчої комісії Університету/факультету не пізніше наступного засідання комісії оприлюднюють на стенді або на веб-сайті (сторінка «Студентська виборча комісія») для загального ознайомлення.

 

ІІІ.    ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ. СПИСОК ВИБОРЦІВ

3.1. Студентська виборча комісія Університету визначає кількість виборчих дільниць відповідно до розташування факультетів у навчальних корпусах.

Кожна виборча дільниця має порядковий номер, адресу приміщення для голосування та місцезнаходження студентської виборчої комісії факультету.

3.2. Виборчі дільниці утворюються за 10 днів до початку виборів. Інформація про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів і кількості виборців є загальнодоступною.

3.3. Список виборців із числа студентів (форма додається, додаток 5) складається з усіх студентів. Список виборців із числа студентів підписує голова студентської ради факультету.

За 3 дні до дня голосування інформацію щодо кількості виборців подають до студентської виборчої комісії Університету.

 

  1. IV. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ВИБОРНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДО ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЛЕГАТІВ ДО ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Виборні представники до колегіальних органів управління (вчена рада факультету, вчена рада Університету), органів студентського самоврядування (студентська рада факультету, студентська рада Університету) та делегати з числа студентів до органів громадського самоврядування (зборів трудового колективу факультету, конференції трудового колективу Університету) (далі – Кандидати) можуть бути висунуті колективом студентів (академічна група, курс, факультет), профспілковим бюро студентів, а також шляхом самовисування.

4.2. Кандидатів для участі у Виборах:

–            делегатів на збори трудового колективу факультету;

–            делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

–            делегатів на конференцію студентів;

–            до складу вчених рад факультетів

реєструє студентська виборча комісія факультету.

Кандидати для участі у вищезазначених Виборах подають до студентської виборчої комісії факультету такі документи:

–            заяву на ім’я голови студентської виборчої комісії факультету (взірець заяви додається, додаток 6);

–            копію студентського квитка, або залікової книжки/індивідуального навчального плану студента/паспорта.

Документи подають у паперовому вигляді. Реєстрація кандидатів завершується за два дні до дня голосування.

Інформацію про Кандидатів розміщують на веб-сайті факультету/Університету.

4.3. Кандидатів для участі у Виборах:

–            до органів студентського самоврядування факультету;

–            до органів студентського самоврядування Університету;

–            до складу вченої ради Університету

реєструє студентська виборча комісія Університету.

Кандидати для участі у вищезазначених Виборах подають до студентської виборчої комісії Університету такі документи:

–            заяву на ім’я голови студентської виборчої комісії Університету (взірець заяви додається, додаток 7);

–            копію студентського квитка, або залікової книжки/індивідуального навчального плану студент/паспорта;

–            передвиборчу програму  (за бажанням Кандидата).

Документи подають у паперовому вигляді. Реєстрація кандидатів завершується за два дні до дня голосування.

Інформацію про Кандидатів розміщують на веб-сайті Університету (сторінка «Студентська виборча комісія»).

4.4. Упродовж передвиборчої кампанії Кандидати мають право презентувати свою програму перед виборцями, розповсюджувати агітаційний матеріал, брати участь у дебатах.

Агітація може проводитися в таких формах:

–            проведення зборів студентів (виборців);

–            проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та діяльності Кандидатів;

–            оприлюднення реклами;

–            розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації тощо.

Агітація закінчується напередодні Виборів (за 1 день до виборів).

4.5. Передвиборчий процес триває з дня офіційної реєстрації Кандидатів і закінчується за добу до проведення прямих таємних виборів.

Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до студентської виборчої комісії Університету/факультету не пізніше, ніж за 24 години до початку виборів. У такому разі вносяться відповідні зміни до виборчих бюлетенів для голосування, а саме – біля прізвища Кандидата, який вибув, ставиться запис «Вибув».

 

  1. V. ГОЛОСУВАННЯ, ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

5.1. Голосування здійснюється за допомогою виборчих бюлетенів (форма додається, додаток 8).

5.2. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату проведення виборів Кандидатів, номер виборчої дільниці, прізвища, імена та по батькові Кандидатів, курс, факультет. Текст виборчого бюлетеня викладають державною мовою, розміщують на одному аркуші з одного боку.

5.3. У виборчому бюлетені прізвища, імена та по батькові Кандидатів зазначають в алфавітному порядку. Праворуч від прізвища кожного Кандидата розміщують порожній квадрат.

5.4. Виборчий бюлетень містить роз’яснення про порядок його заповнення виборцем під час голосування.

5.5. Відповідальним за виготовлення виборчих бюлетенів є студентська виборча комісія Університету.

5.6. Інформація про кількість отриманих виборчих бюлетенів фіксується у протоколах студентської виборчої комісії Університету/ студентських виборчих комісій факультетів.

5.7. Під час підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені вважаються недійсними.

5.8. Голосування проводять у спеціально відведених аудиторіях/приміщеннях, у яких облаштовують кабіни для таємного голосування з виборчими скриньками. Відповідає за облаштування приміщення для голосування студентська виборча комісія факультету.

5.9. Студентська виборча комісія Університету/факультету на своєму засіданні перед днем голосування розподіляє обов’язки членів комісії щодо:

–                       встановлення наявності особи виборця в списку виборців;

–                       видачі виборцеві виборчих бюлетенів для голосування;

–                       контролю за проходженням голосування;

–                       контролю за виборчими скриньками.

5.10.    Відповідальним за організацію проведення голосування та підтримання в приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування є студентська виборча комісія факультету.

5.11.    Підсумкове засідання студентської виборчої комісії факультету розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці. Засідання закінчується укладенням та підписанням протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5.12.    Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюють відкрито та прозоро лише члени студентської виборчої комісії факультету.

5.12.1. Порядок підрахунку голосів виборців:

–                       загальна кількість виборців за списком виборців на виборчій дільниці;

–                       кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування;

–                       погашення невикористаних виборчих бюлетенів;

–                       відкриття виборчих скриньок;

–                       розкладання виборчих бюлетенів;

–                       підрахунок недійсних виборчих бюлетенів;

–                       підрахунок голосів виборців, поданих за Кандидатів.

5.12.2. Невикористані виборчі бюлетені для голосування погашають шляхом перекреслення.

5.12.3. Недійсним вважається виборчий бюлетень:

–                       до якого внесено зміни без рішення студентської виборчої комісії Університету;

–                       якщо зроблено більше однієї позначки навпроти прізвища Кандидата;

–                       якщо не поставлено жодної позначки;

–                       якщо неможливо встановити зміст волевиявлення виборця.

5.13.    Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошують та заносять відповідно до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5.14.    Студентська виборча комісія факультету зобов’язана під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів із голосами виборців, поданими за Кандидатів.

У разі невідповідності даних студентська виборча комісія факультету повторно здійснює перерахунок виборчих бюлетенів. У разі підтвердження невідповідності даних складають акт, у якому зазначають причину невідповідності кількості виборчих бюлетенів.

5.15.    Після підрахунку голосів на засіданні студентської виборчої комісії факультету оформляються та підписуються протоколи про підсумки прямого таємного голосування на виборчій дільниці.

5.15.1. У протоколі про підсумки прямого таємного голосування (форма додається, додаток 9) фіксують таку інформацію:

–                       кількість виборців;

–                       кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування на виборчій дільниці;

–                       кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування;

–                       кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на виборчій дільниці, які погасила студентська виборча комісія факультету;

–                       кількість виборчих бюлетенів, виявлених у виборчих скриньках;

–                       кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;

–                       кількість виборців, які проголосували за Кандидатів (за кожного окремо).

5.15.2. Протокол про підсумки прямого таємного голосування оформляють у двох примірниках. Один примірник залишається в голови студентської виборчої комісії факультету, другий – передають до студентської виборчої комісії Університету.

5.15.3. Кожен примірник протоколу про підсумки прямого таємного голосування підписує голова, заступник голови, секретар та інші члени студентської виборчої комісії факультету.

5.16.    Окрім протоколу про підсумки прямого таємного голосування, до студентської виборчої комісії Університету передають запаковані виборчі бюлетені (в тому числі невикористані та недійсні).

5.17.    Студентська виборча комісія Університету після прийняття і розгляду протоколів студентських виборчих комісій факультетів на своєму засіданні ухвалює рішення про результати голосування, оформляє та підписує протокол про підсумки прямого таємного голосування, проведеного в Університеті (форма додається, додаток 10). У протоколі про підсумки прямого таємного голосування фіксують таку інформацію:

–                       кількість виборців;

–                       кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування на виборчих дільницях;

–                       кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування;

–                       кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування на виборчій дільниці, які погашені студентськими виборчими комісіями факультетів;

–                       кількість виборчих бюлетенів, виявлених у виборчих скриньках;

–                       кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними;

–                       кількість виборців, які проголосували за Кандидатів (за кожного окремо).

Обраним вважається Кандидат, який одержав більшу стосовно інших Кандидатів, зареєстрованих на відповідній виборчій дільниці, кількість голосів студентів (виборців), котрі взяли участь у голосуванні на цій виборчій дільниці.

Якщо найбільшу та водночас однакову кількість голосів набрали два або більше Кандидатів, то проводиться повторне голосування щодо цих кандидатур.

5.18.    Відомості про підсумки голосування в Університеті записують у протоколі цифрами відповідно до кожної виборчої дільниці, а також сумарно цифрами і прописом загалом у межах Університету. Протокол про підсумки прямого таємного голосування в Університеті оформляють у двох примірниках. Один примірник оприлюднюють на офіційному стенді та веб-сайті, другий – передають для зберігання до студентського сенату Університету.

5.19.    Кожен примірник протоколу про підсумки прямого таємного голосування, проведеного в Університеті, підписує голова, заступник голови, секретар та інші члени студентської виборчої комісії Університету.

5.20.    Студентська виборча комісія Університету другого дня після встановлення результатів Виборів офіційно оприлюднює їх у газеті «Студентський меридіан». Список обраних осіб із числа студентів публікують із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, імені, по батькові, академічної групи, курсу, факультету.

5.21.    Студентська виборча комісія Університету після офіційного оприлюднення результатів Виборів впорядковує виборчу документацію (заяви, кандидатів, передвиборчі програми, виборчі бюлетені, протоколи засідань студентських виборчих комісій факультетів, студентської виборчої комісії Університету), підписує її (напис: «Документація студентської виборчої комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вибори ____ року») та передає для зберігання до студентського сенату Університету. 

Термін зберігання – 3 роки.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ці Рекомендації є тимчасовими і діють до укладення Положення про проведення прямих таємних виборів студентів до органів студентського та громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

6.2. Положення про проведення прямих таємних виборів із числа студентів до органів студентського та громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обговорюють на конференції студентів Університету  та вводять у дію її ухвалою.

Взірці документації